top of page

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) w imieniu Fundacji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Prospekt (dalej „Fundacja”) informujemy, że

[Administrator] Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Prospekt z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 5 (80-236 Gdańsk)
KRS: 0000762374 NIP: 9571112085 oraz REGON: 382036080.

 

[Administrator Bezpieczeństwa Danych Osobowych] W razie konieczności może Pani/Pan skontaktować się z naszym Administratorem Bezpieczeństwa Danych Osobowych Łukaszem Dudkiem pod adresem e-mail l.dudek@prospekt.org.pl

[Cel i podstawy przetwarzania danych] Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przesyłania Raportu „Efektywne Instytucje Otoczenia Biznesu” – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 

[Kategorie danych osobowych] Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w postaci adresu e-mail.

 

[Odbiorcy danych] Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie naszym podmiotom przetwarzającym.

 

[Przekazywanie danych do państw trzecich] Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

[Okres przechowywania danych] Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez nas przez okres 3 lat.

 

[Prawa osób, których dane dotyczą] Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

  1. Prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz otrzymania ich kopii;

  2. Prawo sprostowania (poprawienia) Pani/Pana danych;

  3. Prawo usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych;

  4. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

  5. Prawo przenoszenia danych;

  6. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

[Wymóg podania danych] Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby przesłać Pani/Panu Raport „Efektywne Instytucje Otoczenia Biznesu”, w razie braku wyrażenia zgody nie będziemy mogli przesłać Pani/Panu Raportu.

 

[Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu] Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

bottom of page