top of page

SZKOLENIA PRAWNE

Rejestracja i zmiany w KRS dla organizacji III sektora.

Inne szkolenia

TYTUŁ SZKOLENIA – Rejestracja i zmiany w KRS dla organizacji III sektora.

OPIS SZKOLENIA – Uczestniczy szkolenia zapoznają się z podstawowymi pojęciami oraz mechanizmami prawnymi związanymi z dokonywaniem wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym. Szkolenie będzie dostępne w dwóch wariantach.

Pierwszym – przeznaczonym dla osób pragnących założyć własną organizacje. Podczas takiego szkolenia zostaną poruszone m.in. takie tematy jak:

1. Wybór formy prawnej organizacji. Moduł ten będzie poświęcony charakterystyce fundacji oraz stowarzyszeń jako podmiotów prawnych, w tym również wskazanie zalet i wad każdej z form. (czas trwania ok. 1 - 2h)

 

2. Działalność pożytku publicznego. Moduł ten zostanie poświęcony przedstawieniu zagdanienia czym jest działalność pożytku publicznego, w szczególności zostanie umówiony podział na odpłatną oraz nieodpłatną działalność pożytku publicznego. (czas trwania ok. 1h)

 

3. Tworzenie statutu. Moduł ten będzie poświęcony zasadą tworzenia statutów organizacji III sektora. Podczas tego modułu zostanie przekazana elementarna wiedza z zakresu tworzenia statutów organizacji oraz uczestnicy będą mieli możliwość stworzenia wzoru statutu własnej organizacji. (czas trwania ok. 2 – 3 h)

 

4. Proces rejestracji organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Moduł ten będzie poświęcony wyjaśnieniu procedury przebiegu rejestracji podmiotu w KRS. Ponadto uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z dokumentami rejestrowymi niezbędnymi do prawidłowego przebiegu procesu rejestracji. (czas trwania ok. 1 – 2 h)

 

Całkowity czas trwania szkolenia 5 – 8 h

Grupa bazowa – 15/20 uczestników

Adresaci – osoby zainteresowane założeniem własnej organizacji.


 

Drugim – przeznaczonym dla członków organów organizacji III sektora. Podczas takiego szkolenia zostaną poruszone m.in. takie tematy jak:

1. Podstawowe obowiązki rejestracyjne organizacji III sektora. Podczas tego modułu zostaną omówione i wyjaśnione sytuacje w których to organizacja ma obowiązek zgłosić zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego. (czas trwania ok. 1h)

 

2. Procedura wewnętrzna przeprowadzania zmian. Podczas tego modułu zostanie opisana i wyjaśniona procedura przeprowadzenia zmian wewnętrznych w organizacji, w szczególności opisany i wyjaśniony zostanie proces tworzenia dokumentacji prawnej niezbędnej do złożenia podczas rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. (czas trwania ok. 2h)

 

3. Postępowanie rejestrowe. Moduł ten zostanie poświęcony opisaniu procedury przebiegu zmian w KRS, ponadto uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z formularzami KRS oraz sposobem ich wypełniania. (czas trwania ok. 2 – 3 h)

 

4. Część otwarta – możliwość zadawania pytań i konsultacji z ekspertem. (czas trwania 1h)

Całkowity czas trwania szkolenia 6 – 7 h

Grupa bazowa – 15/20 uczestników

Adresaci: członkowie organów zarządzających oraz kontrolnych organizacji III sektora.

1

Prawne aspekty prowadzenia działalności w III sektorze

Inne szkolenia

TYTUŁ SZKOLENIA – Prawne aspekty prowadzenia działalności w III sektorze.

OPIS SZKOLENIA – Uczestniczy szkolenia zapoznają się z podstawowymi zasadami prowadzenia dokumentacji w organizacja III sektora oraz poznają podstawowe zasady zawierania umów w tym w szczególności na co zwracać uwagę.

1. Wprowadzenie – wyjaśnienie, dlaczego prowadzenie rzetelnej i dokładnej dokumentacji prawnej jest istotne dla prawidłowego funkcjonowania każdej organizacji. (czas trwania ok. 30 min)

 

2. Zasady prowadzenia dokumentacji prawnej – Moduł ten będzie poświęcony wyjaśnieniu zasad prawidłowego prowadzenie dokumentacji prawnej organizacji III sektora, w tym w szczególności zostanie wyjaśniony tryb podejmowania uchwał przez statutowe organy, ponadto uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznać się z prawidłowymi wzorami dokumentów wewnętrznych oraz ewidencji. (czas trwania ok. 2h)

 

3. Przedstawienie podstawowych zasad związanych z zawieraniem umów ze szczególnym uwzględnieniem wskazania postanowień umownych oraz kwestii na jakie warto zwrócić uwagę podczas tworzenia lub zawierania umów w imieniu organizacji. (czas trwania ok. 2h)

Całkowity czas trwania szkolenia ok. 4,5 h

Grupa bazowa – 15/20 uczestników

Adresaci – członkowie organów organizacji III sektora oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie dokumentacji oraz zawieranie umów.

2

PRAWNE

EKONOMICZNE

BIZNESOWE

NGO

KOMPETENCJE

MIĘKKIE

PRAWNE

EKONOMICZNE

BIZNESOWE

NGO

KOMPETENCJE

MIĘKKIE

Szkolenia prawne
bottom of page